S hrdostí zdvihněte hlavu, neboť budete osvobozeni od všeho zla!

26.11.2012

Až Syn člověka přijde s mocí a velkou slávou, bude to pro Pánovy učedníky „požehnaná událost“! Mají pak s hrdostí zdvihnout hlavu, neboť uvidí naplnění Pánových příslibů a zakusí osvobození ode všeho zla, jež museli strpět. (1. neděle adventní, cyklus C)

1. neděle adventní / Osvobození je blízko
Biblická čtení: Jeremiáš 33,14–16; 1. Soluňanům 3,12 – 4,2; Lukáš 21,25–28.34–36

Otevírá se advent, tedy doba příchodu Pána Ježíše Krista. V našem vyznání víry se hlásíme k tomu, že Boží Syn se stal člověkem, že byl ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých a jednou přijde ve slávě, aby soudil živé i mrtvé. Tento slavný příchod Ježíše Krista je integrující součástí tajemství křesťanské víry, protože máme před sebou onen „Den“, který ohlašovali již proroci (srov. např. Jl 1,15; 2,1.11 aj.) a o němž vícekrát vydal svědectví Ježíš před svými učedníky (srov. Lk 10,12; 17,24 atd.) a v němž Pán definitivně nastolí svou přítomnost v dějinách lidstva. Onoho dne dojde k soudu nad živými i mrtvými, bude obnovena spravedlnost a pravda, a tak dojde naplnění Boží záměr. Těm, kdo ve světě museli trpět proto, že očekávali s důvěrou Pánův příchod, bude dáno zapravdu. Advent je tudíž dobou očekávání a radostiplné naděje, dobou, v níž zaznívá volání církve, která je nevěstou, jež v Duchu Svatém volá: „Přijď, [Pane Ježíši!] – Maran atha!“ (srov. Zj 22,17; 1 Kor 16,22) a s jistotou v srdci naslouchá Pánově odpovědi: „Ano, přijdu brzy!“ (Zj 22,20).

Evangeliu podle svatého Lukáše budeme naslouchat v průběhu celého tohoto liturgického roku, který právě započíná. Jedním jeho úryvkem se také otevírá tento advent. Vidíme zde Ježíše, jak ohlašuje svůj nadcházející příchod jakožto Syn člověka. Toto zjevení Páně je nám předkládáno v podobě dramatu, jež bude v životě lidí čímsi převratným a bude znamenat konec dějin. Na stvoření budou patrné jevy, které budou znamením blížícího se konce, jenž bude zároveň novým počátkem. Nastanou hluboké krize ve světě lidí, kteří se ocitnou tváří v tvář soudu, když bude odhaleno jejich chování, tedy jejich spravedlivé i nespravedlivé skutky vůči jejich bratřím a sestrám.

Tehdy Syn člověka přijde v oblacích s mocí a velkou slávou (srov. Dan 7,13–14). Ve skutečnosti to bude pro věrné Pánovy učedníky „požehnaná událost“! Oni budou totiž vyzváni, aby nazírali události onoho dne. Bude jim řečeno, že mají s hrdostí zdvihnout hlavu, neboť uzří naplnění Pánových příslibů a zakusí osvobození ode všeho zla, jež museli strpět v průběhu pozemského života. Tato Pánova slova ovšem nemají v lidech vzbuzovat strachuplnou reakci; máme je vnímat jako zvěst, která může dávat smysl životu těch lidí, kteří jsou utlačováni a zraňováni. Poslední slovo bude mít totiž spravedlnost a oběti bezpráví se konečně dočkají blaženosti…

Tato událost, o níž se mnohým zdá, že se zpožďuje, nastane zcela jistě a nepochybně (srov. Žid 10,37; 2 Petr 3,8–10), což je pro věřící výzvou k bdělosti, pozornosti, k tomu, aby se nechovali nemoudře, aby si nepřipadali jako ztracení v dějinách a aby se nenechali přemáhat nepravými starostmi. Křesťané musejí usilovat o to, aby jejich srdce nebyla zatížena, aby se nestala bezcitnými, aby je nezachvátila závrať a bezhlavost, která člověku nedovoluje vést spořádaný život. Když Ježíš hovoří o právě uvedených nebezpečích, ukazuje nám prostředky, jak tomu všemu úspěšně čelit: „Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka“ (Lk 21,36). Bdělost a modlitba totiž už nyní stavějí křesťana do přítomnosti Páně a uschopňují ho tak k tomu, aby se mohl objevit před tváří Syna člověka v den posledního soudu.

Advent je tedy významnou dobou, kterou prožívá celá církev. O adventu se křesťané zaměřují na očekávání Pánova příchodu, cvičí se v kontemplaci neviditelných skutečností (srov. Žid 11,27) a uvědomují si svoji odpovědnost, neboť vědí, že se blíží strašlivý a zároveň milosrdný soud nad vším, co vykonali. Upřímně a hluboce pravdivě se tedy v těchto adventních týdnech ptejme: My křesťané očekáváme Pána, či nikoli? Opravdu si přejeme, abychom se s ním setkali? Z odpovědí na právě nastolené otázky se pak rodí naše každodenní jednání, které pak vypovídá o naději, jež ho oduševňuje.

 


Kniha: Hlásej slovo - Komentář k nedělním liturgickým čtením. Roční cyklus C
Autor: Bianchi Enzo  
vydalo: Karmelitánské nakladatelství 2012
-101641-
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz

Tituly k tématu: advent 

Další podobné tituly: spiritualitabibleliturgiebible-spiritualitaliturgický rok Cliturgický rok 

 

Autor: Jan Maxmilian   |   Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články