Dogmatika pro studium i pastoraci - Předmluva Gerharda L. Müllera

21.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Předmluva Gerharda L. MülleraDeset let poté, co Katolická dogmatika vyšla poprvé, se ke čtenářům dostává její sedmé vydání s aktualizovaným přehledem literatury. Oproti široce rozšířenému mínění si reflektovaná víra stále nachází cestu k dnešnímu člověku. Současný člověk je v duchu a ve svobodě stále oním „posluchačem slova“ a adresátem svobodného Božího jednání v dějinách.

Není snad člověk od počátku svého života napojen na sebezjevování Boží v dějinách? Dějiny jsou oním místem, kde se setkává bezprostřední a existenciální napětí definitivnosti Božího zjevení s racionálním horizontem porozumění člověka. Právě dějiny volají člověka k rozumovému setkání s tajemstvím Boha a vedou k lásce, která člověka naplňuje v trojjediném Bohu.

Situace, v níž se dnes lidé přibližují k teologickým tématům, je dozajista jiná než v minulosti, my se však přesto v tomto systematickém pokusu snažíme držet určitý směr. Tato Katolická dogmatika nestaví jednotlivé traktáty mechanicky, ale snaží se osvětlit vnitřní uspořádání a vzájemné prolínání jednotlivých tematických okruhů. Teologie se nikdy neděje jen z určitého zorného úhlu, ale zaměřuje náš pohled na úhrnnou skutečnost Boží smlouvy s lidmi. Proto je právě v naší době, která ve většině vědeckých oborů přeje specializaci, nutné klást důraz na celkové zaměření traktátů, jímž lze čelit izolovanosti a partikularizaci v rámci poznání.

Katolická dogmatika slouží i jako učební text. Jejím hlavním úkolem je umožnit první zorientování a odpovědět na hlubší otázky týkající se původu, směřování a zacílení křesťanské víry. Měla by zprostředkovat první základy a předložit látku k prohloubení poznání víry. Přál bych si tedy, aby pro každého, kdo si tuto knihu vezme do ruky, byla teologie do jisté míry středobodem duchovního života. A jelikož od sebe nemůžeme oddělovat teologické studium a pastorační praxi, chce tato kniha pomoci zprostředkovat sebesdělení Boží v Ježíši Kristu jakožto pravdě a životě člověka pro praktické etické zorientování ve světě.

Největší radost bych ovšem měl z toho, kdyby se v době náboženského relativismu a lhostejnosti teologická otázka po Bohu stala pro co nejvíce hledajících mladých lidí středem jejich duchovně-morální existence. Veškeré lidské myšlení má předběžnou povahu a naplnění nachází až ve svém Stvořiteli a Vykupiteli: „Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak Bůh poznává mne. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska“ (1 Kor 13,12–13).

V Řezně, na svátek sv. Karla Boromejského 2004

+ Gerhard Ludwig Müller
biskup řezenský
 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články