Dogmatika pro studium i pastoraci - Gerhard Ludwig Müller

16.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Gerhard Ludwig MüllerDogmatika pro studium i pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teologickou metodu doporučenou Druhým vatikánským koncilem a přitom navazuje na nejlepší teologické manuály dřívější doby. Předností této studijní příručky je jasný a přehledný způsob výkladu, který tento manuál zpřístupňuje i začátečníkům v oboru. Studenti a pedagogové ocení komplexnost pojednání – autor nevynechal žádný z podstatných traktátů katolické dogmatiky.

Müllerova Dogmatika poskytuje jak celkový přehled, tak i solidní vhled do hlavních témat dogmatické teologie. Jednotlivé traktáty jsou vnitřně provázané, přičemž ústřední a jednotící skutečností zůstává smlouva Boha s jeho lidem v Kristu. Každý traktát obsahuje aktuální vymezení tématu, biblické základy, historický vývoj teologické reflexe i formulace příslušného dogmatu a jeho systematickou prezentaci. Čtenář se tak seznamuje nejen s aktuálním učením církve, ale i s jeho prameny, a získává přehled o tom, jak se vyvíjelo chápání základních článků víry v dějinách církve.

Gerhard Ludwig Müller (* 1947) je uznávaným odborníkem na poli systematické teologie. V letech 1986 až 2002 působil jako řádný profesor dogmatiky na Katolické teologické fakultě Mnichovské univerzity. Od listopadu 2002 je biskupem diecéze Regensburg (Řezno). Koncem roku 2007 ho papež Benedikt XVI. jmenoval členem Kongregace pro nauku víry, začátkem roku 2009 i členem Papežské rady pro kulturu.


Z obsahu knihy:

Úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky
Předmluva autora

1 NAUKA O POZNÁNÍ V TEOLOGII ZJEVENÍ
a) témata a perspektivy
b) dogmatika jako teologická disciplína
c) vztažná realita teologie: Boží sebezjevení v Ježíši Kristu
d) médium teologie: víra církve
e) přehled velkých epoch dějin teologie

2 ČLOVĚK JAKO ADRESÁT BOŽÍHO SEBESDĚLENÍ
a) témata a perspektivy teologické antropologie
b) podstatné perspektivy transcendentální antropologie
c) lidská stvořenost ve své dějinné realizaci
d) lidská existence mezi hříchem a milostí

3 SEBEZJEVENÍ BOHA JAKO STVOŘITELE SVĚTA
a) témata a perspektivy teologie stvoření
b) víra v Boha Stvořitele ve svědectví Bible
c) formování nauky o stvoření v dějinách teologie
d) systematický výklad

4 SEBEZJEVENÍ STVOŘITELE JAKO BOHA IZRAELE A OTCE JEŽÍŠE KRISTA
a) původ křesťanské víry v Boha v sebezjevení Boha Otce
b) bezprostřednost Jahva k jeho lidu a jeho sebezprostředkování ve Slově a v Duchu (moudrost)
c) eschatologické sebezjevení v „Božím Synu“ a zaslíbení mesiášského prostředníka spásy
d) systematický výhled

5 ZJEVENÍ JEŽÍŠE JAKO "SYNA OTCE" A JAKO PROSTŘEDNÍKA BOŽÍ VLÁDY
a) témata a horizonty christologie
b) prvotní svědectví církve o Ježíši jako Kristu
c) vyznání Krista v dějinách víry
d) Ježíš Kristus – prostředník spásy

6 ZJEVENÍ DUCHA OTCE A SYNA
a) témata a perspektivy nauky o Duchu svatém
b) Duch svatý v události Božího sebezjevení
c) poznání božského působení, přirozenosti a hypostaze Ducha svatého
d) systematický nahléd

7 SEBEZJEVENÍ BOHA JAKOŽTO LÁSKY OTCE, SYNA A DUCHA
a) témata a horizonty trinitární teologie
b) víra v Trojici v biblickém svědectví
c) dějinně-teologické perspektivy
d) systematické koncepce současné trinitární teologie

8 KRISTOVA MATKA - PROTOTYP KŘESŤANSKÉ EXISTENCE A TYPUS CÍRKVE
a) témata a horizonty mariologie
b) Maria ve svědectví biblického zjevení
c) vývoj mariologických výpovědí v dějinách víry
d) systematický náhled: mariologie – paradigma trinitárně rozvinuté antropologie (LG 53)

9 SEBEZJEVENÍ TROJJEDINÉHO BOHA V DOVRŠENÍ ČLOVĚKA
a) horizonty a perspektivy eschatologie
b) eschatologie sebezjevení Boha ve svědectví Bible
c) aspekty z dějin teologie
d) systematický výklad eschatologie

10 CÍRKEV - NOVÝ BOŽÍ LID SMLOUVY
a) témata a perspektivy eklesiologie
b) Církev v biblickém svědectví
c) vybrané otázky z dějin teologie
d) systematická eklesiologie

11 KRISTŮV KNĚŽSKÝ ÚŘAD V LITURGII JEHO CÍRKVE

A svátostné zprostředkování spásy (o svátostech obecně)
a) témata klasické sakramentální teologie
b) antropologický přístup ke svátostem
c) původ svátostí v působení a osudu Ježíše Krista
d) eklesiální dimenze svátostí

B speciální nauka o svátostech

I) Základ křesťanské existence
a) křest – svátost víry a církevního společenství
b) biřmování – svátost stvrzení křesťanské víry

II) svátostná oslava boho-lidského společenství (koinónia)
c) eucharistie – svátost Boží lásky

III) Kristova reakce na hřích, nemoc a nebezpečí smrti
d) pokání – svátost opětného smíření s Bohem a Církví
e) svátost pomazání nemocných

IV) struktura a podoba církve
f) svátost svěcení – předávání duchovní plné moci k realizaci Kristovy spásné služby v jeho církvi
g) svátost manželství – znamení společenství smlouvy mezi Kristem a jeho církví

12 ŽIVOTNÍ SPOLEČENSTVÍ S BOHEM V DUCHU SVATÉM
a) témata a perspektivy
b) biblické svědectví o milosti
c) dějinný vývoj nauky o milosti
d) milost Ducha svatého – princip křesťanské existence ve víře, naději a lásce
 

Přehled literatury
Rejstřík biblických odkazů
Jmenný rejstřík

 

kniha: Dogmatika pro studium i pastoraci
autor: Gerhard Ludwig Müller
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101370-

Sekce: tituly KNA   |   Tisk   |   Poslat článek známému