Communio 3-4/2010 - Svátost manželství

22.2.2011

Vážení čtenáři, závěrečné dvojčíslo 14. ročníku MKR Communio je zaměřeno na svátost manželství a uzavírá tak tematický cyklus, v němž jsme se od roku 2003 zabývali svátostmi.

V prvním příspěvku navazuje Pavel Vojtěch Kohut OCD na svá předchozí pojednání o svátostech a zabývá se podstatou svátosti manželství, jejím nejhlubším zakotvením v trinitární lásce a také jejím účelem v procesu budování církevního společenství. Za zásadní aspekt svátosti manželství přitom považuje její dialogičnost. Další příspěvek přináší reflexi Hanse Urse von Balthasara o „manželském stavu“; představuje manželství jako jeden z křesťanských životních stavů a zasazuje ho do kontextu tajemství stvoření a spásy. O manželství stejně jako o panenství platí, že „žijí stejnou láskou: láskou Kristovou, která zůstává paradigmatem jakékoliv lásky. Oba stavy jsou v síle této lásky plodné, protože v sobě nesou princip plodnosti, jenž je spolu s vírou a nadějí vylit do srdcí“. Prožívání křesťanské lásky v manželství i panenství se věnuje také článek člena Podkomise pro rodinu a život při Španělské biskupské konferenci Leopolda M. Vivese Sota. Autor poukazuje na to, že privilegovaným prostředím zakoušení lásky je rodina. Zároveň však upozorňuje, že nezúžená perspektiva snubní lásky odkazuje nejen k manželství, ale v ničím neztenčené míře také k panenství. Oba způsoby umožňují úplné sebedarování v lásce, jež je definována trinitárně. Vzhledem k tomu, že panenství předpokládá jedinečné spodobení se snubním darem Krista na kříži, jenž je nejvyšší formou sebedarování, lze i panenství považovat za nejvyšší formu uskutečnění snubní lásky. Aktuálními otázkami prožívání vztahu muže a ženy v dnešním světě se zabývá příspěvek benátského patriarchy Angela Scoly. Poukazuje např. na palčivé problémy stírání pohlavní diference či oddělování plodnosti od láskyplného společenství muže a ženy; všímá si také náboženského rozměru těchto problémů. Křesťanské svědectví oproti zmíněným tendencím rozpoznává plodný postoj v sebeodevzdání a snaží se sdělit něco z „krásy a podmanivosti svatebního tajemství“.

Po článcích, které přistupují k tématu v obecnější perspektivě, následují příspěvky, které jej sledují z dílčích specifických pohledů. Jedná se o komentář Adrienny von Speyr k vybraným veršům páté kapitoly listu Efesanům. Pojetím manželství u sv. Augustina se zabývá David Vopřada. Poukazuje na to, že Augustinovy představy o vztazích muže a ženy, manželství, plodnosti a sexualitě prošly určitým vývojem, takže lze (oproti široce rozšířenému přesvědčení) tvrdit, že církevní otec si těchto zmíněných skutečností vážil a cenil si jich.
Tematiku svátosti manželství uzavírá text Karla Sládka představující slavení svátosti manželství v byzantském ritu a právní kontext formy této svátosti. Článek obsahuje rovněž spirituálně-teologický pohled vybraných autorů křesťanského Východu na svátost manželství.

V rubrice „Různé“ přinášíme tři příspěvky, které se věnují tématu dialogu a jeden příspěvek s historickou tématikou. K otázkám dialogu předkládáme texty papeže Pavla VI. (třetí část jeho encykliky Ecclesiam Suam) a boloňského arcibiskupa kard. Giacoma Biffiho. Tyto dva texty uvádí studie Vojtěcha Novotného. Na závěr nabízíme článek historika Františka X. Halase, který se snaží objasnit několik sporných otázek českých církevních dějin a seznamuje čtenaře s postojem, který k řadě z nich zaujal minulý papež Jan Pavel II.

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám na závěr poděkovali za přízeň, kterou prokazujete naší revui, a vyjádřili svoji snahu přinášet jejím prostřednictvím zajímavé a podnětné texty i v dalším ročníku.


MKR Communio 3-4 - Svátost manželstvíČlánky z čísla:

Editoriál

Téma:
Pavel Vojtěch Kohut OCD - „Není dobré, aby člověk byl sám“ (Gen 2,18). Manželství jako dialogická svátost
Hans Urs von Balthasar - Manželský životní stav
Leopoldo M. Vives Soto - Prožívání lásky v manželství a v panenství
Angelo Scola - Muž a žena dnes: totožnost a odlišnost
Adrienne von Speyr - Největší tajemství
David Vopřada - Augustinova nauka o manželství
Karel Sládek - Spiritualita svátosti manželství v byzantském ritu

Různé:
Vojtěch Novotný - Dialog a společenství pravdy
Pavel VI. - Dialog (encyklika Ecclesiam Suam III)
Giacomo Biffi - Dialog – teologická reflexe
František Xaver Halas - Problematické otázky českých církevních dějin


MKR Communio 3-4/2010 - Přirozený zákon můžete zakoupit v internetovém obchodě ikarmel.cz


  Všechna dostupná čísla v internetovém obchodě naleznete zde.

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )   |   Tisk   |   Poslat článek známému